Psykoterapi

I psykoterapin undersöker vi tillsammans det som framkommer hos klienten som olika symptom i det dagliga livet, går djupare till de upplevelser som ligger bakom dem och stör i nutid när de triggas/aktiveras. Centralt i psykoterapin är även klientens egna styrkor och den egna resiliensen, återhämtningsförmågan.
Tillsammans fokuserar vi i psykoterapin på hur gå mot ett mera stabiliserat och integrerat mående hos klienten. Så att livet i vardagen och förhållandet till andra människor känns mera fungerande och tryggt för dig.

En skog med vitsippor på våren. Solen skiner igenom träden.

Traumapsykoterapi

Då personen söker sig till traumapsykoterapi kan det vara frågan om en enskild traumatisk händelse, en livskris, en traumatisk sorg, anknytningstrauman eller en långvarig traumatisering från barndomen. Längden och besöksfrekvensen i psykoterapin beror på dessa faktorer. Ofta är terapiprocessen 1-3 år, men den kan vara kortare eller längre.

Personer upplever och reagerar på olika sätt de kriser och trauman de möter. Även återhämtningen från trauman är individuell. Därför byggs vården upp enligt patientens behov och situation.

Symptomen efter kriser eller traumatiska upplevelser kan begränsa vardagen i olika grad. Man kan ha skapat under längre tid olika ersättande sätt att leva vidare, som samtidigt begränsar en i att leva vardagen i sin helhet på ett tillfredsställande sätt. Traumapsykoterapi är en integrativ terapiform. I början av psykoterapin kartläggs symptomen, klientens livsskeden och nuvarande helhetssituationen. Innan man går in i själva traumabearbetningen, är det viktigt att klienten får psykoedukation samt får fungerande verktyg för att reglera sina känslor och spänningstillstånd (hyper- och hypoarousal). 

Traumatiska upplevelser kan förorsaka PTSD- symptom (Posttraumatisk Stress Syndrom) eller mera komplexa PTSD- symptom, CPTSD, involverande ofta anknytningstrauman. Alla utvecklar inte PTSD. Symptomen då man söker sig till psykoterapi kan variera och framkomma t.ex. som ångest, depression, humörsvängningar, irritation, lättskrämdhet, undvikande beteende, sömnsvårigheter/mardrömmar, självskadetankar/-beteende, koncentrationssvårigheter, svårigheter i växelverkan/anknytningen med människor eller återupplevande av traumahändelser (flash backs), rädslor, minnesluckor för korta eller längre episoder, stark vaksamhet och hög anspänning, sorg eller skam. D.v.s man kan ha mycket varierande symptom. Kroppsliga symtom kan kännas som olika spänningstillstånd, smärtor i kroppen eller en avtrubbad känsla, yrsel, trötthet eller förändringar i sinnesintryck, andning m.m.

Traumasymptomen kan försvåra livet på många plan, även till betydande grad begränsa människoförhållanden och/eller studierna/arbetslivet. En del personer kan ha dissociativa symptom. Dissociation är vårt psykes sätt att skydda oss för upplevelser som blir annars övermäktiga att stå ut med. Dissociation kan förekomma som t.ex. en utanför sig själv känsla, en känsla av overklighet, minnesluckor m.m. Graden av dissociation kan variera från korta stunder som alla människor har, till helt separata inre delar i personligheten. Då talar man om dissociativ identitetsstörning (DID).

Sensomotorisk psykoterapi

Sensomotorisk psykoterapi är en kroppsorienterad psykoterapimetod som används i behandling av trauman, anknytningtrauman men också i andra symptom. Kroppen bär de upplevelser vi har varit med om och den har mycket vetskap, signaler, att ge oss till psykoterapin. Kroppens reaktioner är en viktig del i traumapsykoterapeutisk bearbetning.

Det finns mera information om sensomotorisk psykoterapi på Sensorimotor Psychotherapy Institutes hemsidor.

EMDR

Ordet EMDR kommer från engelskans Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy. Det är en standardiserad psykoterapimetod, där man kan minska besvären efter upplevelser från det förgågna som kan påverka negativt det dagliga livet. Det kan vara trauman, men också annan psykisk problematik eller fysiska sjukdomar förknippade med starka psykiska känslor.

Oftast använder man sig av ögonrörelser som aktiverar hjärnans processering och störningen av de negativa händelserna minskar. Metoden vilar på vetenskaplig grund och är godkänd av God medicinsk praxis (Käypähoito), som vårdmetod för behandling av PTSD.

Mera information finns bl.a. på EMDR.se och EMDR.fi hemsidor. EMDR-vården kan vara en egen vårdprocess för sig eller ingå i en längre psykoterapi.

Familjepsykoterapi

I familjepsykoterapi undersöker och vårdar man hela familjen, familjens dynamik samt de enskilda familjemedlemmarnas symptom och illamående.

I familjepsykoterapi kan det vara frågan om enskilda besök eller en längre process. Jag ger även föräldrahandledning.